In deze algemene voorwaarden vind je onder meer onze huisregels, informatie over onze betalingscondities- en voorwaarden, een verwijzing naar onze privacy statement en de wijze waarop wij als fysiotherapiepraktijk met een eventuele klacht omgaan.

Indien je opmerkingen of ideeën hebt ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. Je kunt dit zowel mondeling als schriftelijk info@teamfysio.nl aan ons doorgeven.

 • Onze huisregels
 • Onze betalingscondities en -voorwaarden
 • Verwijzing privacy statement
 • Klachtenregeling
 • Rechten en plichten

Onze huisregels

 • Patiënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
 • Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing;
 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; het management behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen;
 • TeamFysio aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de praktijk of daarbuiten;
 • Gelieve je fiets, brommer, motor of auto te parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken of parkeerplaatsen en wel zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden en de toe- en doorgang voor hulpdiensten is gegarandeerd;
 • Gelieve de lectuur, die je tijdens het wachten leest, terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats als je de wachtruimte verlaat;
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen;
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw;
 • Wij verzoeken je gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers;
 • Een handdoek bij gebruik van trainingsapparatuur is verplicht;
 • Gelieve de oefenzaal alleen met schoon schoeisel te betreden.

Huisregels omtrent Covid-19

Wanneer je een afspraak hebt op onze praktijk vragen wij je aandacht aan onze adviezen omtrent de voorzorgsmaatregelen op te volgen.

 • Heb je een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot met het coronavirus?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact had met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
  Dan vragen wij je geen nieuwe afspraak te maken en neem contact op met de praktijk voor een video-consult.

Wij hanteren op de praktijk de volgende:

 • Alleen 1 op 1 behandelingen op afspraak en na telefonisch screening op klachten en risico’s
 • Kom zo mogelijk alleen of laat je afzetten/ophalen
 • Neem je eigen handdoek of laken mee
 • Neem je eigen mondkapje mee
 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen in de praktijk
 • Geen handen schudden
 • Probeer geen gebruik te maken van het toilet
 • Kom max 5 minuten voor de afspraak op de praktijk
 • Ga na afloop direct na huis
 • Geen gebruik maken van douches/kleedruimtes
 • Geen koffie/thee faciliteiten

Binnen binnenkomst graag je handen desinfecteren, op alle locaties staat een desinfectiepaal.

Nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het telefoonnummer 088-2918408 of mail naar info@teamfysio.nl

Onze betalingscondities- en voorwaarden

 • Indien je verzekerd bent voor fysiotherapie, declareren wij jouw behandelingen rechtstreeks bij jouw Zorgverzekeraar. TeamFysio heeft met alle Zorgverzekeraars een overeenkomst;
 • Het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent is afhankelijk van het (aanvullende) pakket wat je hebt afgesloten bij je Zorgverzekeraar. Wij adviseren je om hier zorgvuldig naar te kijken. Meer over vergoeding?
 • Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht;
 • Mocht je niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en deze wel nodig hebben, dan is het uiteraard mogelijk om je te laten behandelen op eigen rekening. Hiervoor ontvang je dan van ons een factuur;
 • Onze tarieven zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (het VVF). In onze tarievenlijst staan de prijzen per sessie en eventuele specialisatie vermeld;
 • Onze betalingsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van het VVF;
 • De factuur dien je binnen 21 dagen na de factuurdatum te voldoen;
 • Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan ontvang je een aanmaning, waarna je nog eens 10 dagen de tijd hebt om te betalen;
 • Na het verstrekken van deze termijn treedt verzuim in en is TeamFysio vrij om incassomaatregelen te nemen;
 • Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van jou als debiteur. En worden dus bij het oorspronkelijke factuurbedrag geteld.

Verwijzing privacy statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt diverse plichten en heeft de patiënt een aantal rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Dit privacy reglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Naar privacy statement TeamFysio

Klachten

TeamFysio streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van jou als patiënt. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Je kan je klacht persoonlijk aangeven bij je behandelaar of melden bij ons Secretariaat. Dien je je klacht liever schriftelijk in? Dat kan. Het klachtenformulier wordt automatisch aan ons verzonden zo snel je op de knop verzenden hebt gedrukt.

De Fysiotherapeuten van TeamFysio staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Het KNGF staat voor Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie, conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Mochten wij jouw klacht als zijnde TeamFysio niet naar tevredenheid kunnen oplossen? Of wil je jouw klacht bij voorkeur melden bij een onafhankelijke partij dan kan je dit doen bij het KNGF. Zij beschikken over onafhankelijke (gratis toegankelijke)klachtenfunctionarissen om samen met jou de klacht ‘in vertrouwen’ te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.  Meer informatie?

Rechten en plichten

De rechten en plichten van een Fysiotherapeut en jou als patiënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zowel de zorgverlener ‘onze Fysiotherapeut’ als jij als patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Rechten en plichten van jouw Fysiotherapeut

 • Onze behandelaar, jouw Fysiotherapeut is verplicht jou te informeren over het onderzoek, de diagnose en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling, eventuele risico’s en jouw gezondheidstoestand. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd;
 • In geval van een noodsituatie, wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is, kan de Fysiotherapeut ervoor kiezen jou niet volledig te informeren. Bijv. omdat direct ingrijpen noodzakelijk is. Uiteraard wordt je te allen tijde op een later tijdstip volledig geïnformeerd;
 • Als Fysiotherapeut houden wij een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij van jou als patiënt;
 • De Fysiotherapeut die jou behandeld heeft een geheimhoudingsplicht en mag geen informatie verstrekken aan anderen dan jou als patiënt, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie of jij als patiënt mondeling en/of schriftelijke toestemming hebt verleend. Bijv. voor het uitwisselen van jouw medisch dossier tussen erkende zorgverleners onderling. Een erkende zorgverlener is inschreven bij het BIG-register van de overheid. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.

 Rechten en plichten van jou als patiënt

 • Je bent verplicht je te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • Je bent verplicht volledige informatie te verstrekken aan de behandelende Fysiotherapeut, omtrent je gezondheidstoestand, klachtenpatroon en andere; voor het onderzoek, de diagnose en behandeling, relevante gegevens. Dit om jou op een verantwoorde en goede wijze te kunnen behandelen;
 • Het is nodig om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die jou worden gegeven door onze Fysiotherapeut, denk bijvoorbeeld aan oefeningen voor thuis. Mits dat naar redelijkheid van jou kan worden verwacht;
 • Indien je onvoldoende informatie hebt ontvangen van jouw Fysiotherapeut, mag je altijd om nadere informatie vragen of om het nog een keer te vertellen als je het niet meteen begrijpt;
 • Indien je bepaalde informatie niet wilt ontvangen, bijvoorbeeld details over een eventuele aandoening, dan kan je dat aangeven bij jouw Fysiotherapeut. Hij/zij zal dit recht op ‘niet-weten’ respecteren, mits hierdoor geen gevaar ontstaat voor anderen bijv. in het geval van een besmettelijke ziekte.